Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử

27/12/2019 09:51

Tổng hợp những điểm mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019

Ngày 20/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động 2019 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành....