4. Hướng dẫn thiết lập trang chủ

4. Hướng dẫn thiết lập trang chủ


Hình 1:                                                            Hình 2:                                                              Hình 3:
                             

Bước 1: NSD chọn chức năng Thiết lập trang chủ trên menu Thiết lập cá nhân ( Hình 1)
Bước 2: Hệ thống hiển thị chức năng cho phép lựa chọn để thiết lập. NSD tích chọn vào các chức năng và nhấn Đồng ý để hoàn thành ( Hình 2)
Bước 3: Hệ thống hiển thị thông báo thiết lập thành công. NSD nhấn Đồng ý để quay về màn hình trang chủ ( Hình 3)

Lưu ý: Số lượng chức năng được chọn để hiển thị trên trang chủ tối đa là 12 chức năng . Khi Khách hàng nhấn bỏ qua hệ thống sẽ giữ nguyên các chức năng mặc định . Các chức năng được lựa chọn sẽ hiển thị trong màn hình trang chủ khi Khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống