9. Hướng dẫn tra cứu hóa đơn

9. Hướng dẫn tra cứu hóa đơn


Bước 1: NSD nhấn chọn chức năng Tra cứu hóa đơn trên menu Tra cứu.
Bước 2: NSD nhập điều kiện tra cứu, nhấn Tra cứu, Hệ thống hiển thị thông tin theo điều kiện đã nhập.
Bước 3: NSD nhấn chọn 1 dòng hóa đơn để xem thông tin chi tiết. Nhấn Quay lại để quay về màn hình tra cứu.

               

Lưu ý:
           - NSD được phân quyền lập hóa đơn: Có thể Xem/ Sửa/ Xóa các bản ghi ở trạng thái Khởi tạo.
           - NSD được phân quyền duyệt hóa đơn: Có thể Xem các bản ghi ở trạng thái Khới tạo.