7. Hướng dẫn Báo cáo bảng kê chứng từ

7. Hướng dẫn Báo cáo bảng kê chứng từ

NSD (người sử dụng) được phân quyền sử dụng chức năng Báo cáo bảng kê chứng từ.
NSD chọn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN / Báo cáo bảng kê chứng từ hiển thị màn hình Bước 1.

Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình lập báo cáo bảng kê chứng từ

- NSD nhập thông tin kỳ lập báo cáo --> nhấn “Lập báo cáo” hiển thị màn hình Bước 2.

Bước 2: Hệ thống hiển thị báo cáo bảng kê chứng từ theo kỳ báo cáo.

- NSD nhấn “Quay lại”: hệ thống quay về màn hình Bước 2.
- NSD nhấn “In báo cáo”: hệ thống thực hiện in báo cáo mà NSD vừa lập.
- NSD nhấn “Tải excel”: hệ thống hỗ trợ NSD download báo cáo dưới dạng file excel.