6. Hướng dẫn Phê duyệt chứng từ

6. Hướng dẫn Phê duyệt chứng từ

NSD (người sử dụng) được phân quyền thực hiện chức năng Phê duyệt chứng từ.
NSD nhấn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN chọn chức năng Phê duyệt chứng từ hiển thị màn hình Bước 1.

Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu chứng từ cần phê duyệt.

- NSD nhập điều kiện để tra cứu chứng từ cần phê duyệt --> nhấn “Tra cứu” hiển thị màn hình Bước 2.

Bước 2: Hệ thống hiển thị kết quả các chứng từ cần được phê duyệt.

- NSD có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều chứng từ để thực hiện thao tác --> nhấn “Từ chối” hệ thống chuyển sang màn hình Bước 2.1/ “Phê duyệt” hiển thị màn hình Bước 2.2.

Bước 2.1: Hệ thống hiển thị màn hình từ chối chứng từ.

- NSD nhập lý do từ chối phê duyệt chứng từ.
- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bước 2.
- NSD nhấn “Đồng ý” hệ thống hiển thị màn hình từ chối thành công.

- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bước 2 với kết quả tra cứu chỉ hiển thị chứng từ chưa được phê duyệt.

Bước 2.2: Hệ thống hiển thị màn hình phê duyệt chứng từ: NSD tích chọn 1 hoặc nhiều chứng từ ở màn hình Bước 2 --> nhấn “Phê duyệt”. Hệ thống hiển thị cảnh báo xác nhận phê duyệt chứng từ.

- NSD nhấn “OK” Hệ thống hiển thị màn hình thông báo phê duyệt thành công.
- NSD nhấn “Cancel” hệ thống hiển thị màn hình Bước 2 với kết quả tra cứu vừa thực hiện.

+ NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bước 2 với kết quả tra cứu chứng từ chưa được phê duyệt.