4. Hướng dẫn Tải lô chứng từ

4. Hướng dẫn Tải lô chứng từ

Bước 1: NSD (người sử dụng) lựa chọn Chứng từ khấu trừ thuế TNCN/ Tải lô chứng từ, hệ thống hiển thị màn hình:

NSD nhấn chọn Mẫu danh sách chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân để tải file excel mẫu của hệ thống E-invoice để nhập thông tin các chứng từ cần tải lên hệ thống.

Bước 2: NSD tải file lên hệ thống:

- NSD chọn bộ mẫu ký hiệu chứng từ tương ứng với loại chứng từ đã chọn.
- NSD tải mẫu danh sách chứng từ dưới dạng file excel của hệ thống eInvoice đã được nhập đầy đủ nội dung các chứng từ cần tải lên hệ thống.
- NSD nhấn vào button “Upload file”, hệ thống hiển thị màn hình Bước 3.

Bước 3: Hệ thống xác thực thông tin chứng từ, hiển thị màn hình:

- NSD nhấn “Quay lại”, hệ thống quay trở lại màn hình Bước 1.
- NSD nhấn “Lưu”, hệ thống hiển thị màn hình thông báo tải danh sách chứng từ thành công ở trạng thái khởi tạo:

- NSD nhấn “Ký và hoàn thành”, hệ thống cho phép NSD thực hiện ký điện tử cho lô chứng từ, hiển thị màn hình Bước 4.

Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình thông báo ký chứng từ thành công.

Chú ý: Bộ mẫu ký hiệu chứng từ lựa chọn phải là bộ mẫu đã phát hành và còn số chứng từ.