2. Hướng dẫn Tạo mẫu ký hiệu chứng từ

2. Hướng dẫn Tạo mẫu ký hiệu chứng từ

NSD (người sử dụng) chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Cấu hình ký hiệu chứng từ.

Bước 1: Tại màn hình “Cấu hình ký hiệu chứng từ”, NSD nhấn “Tạo mẫu cấu hình ký hiệu chứng từ”, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin Bước 2.


Bước 2: NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và các thông tin có liên quan:


- NSD nhấn “Lưu”: hệ thống lưu các thông tin đã nhập và hiển thị màn hình Bước 1 với bản ghi vừa tạo có trạng thái “Chưa phát hành”.
- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống trở lại màn hình Bước 1.

Chú ý:
- Khi NSD lập chứng từ, hệ thống sẽ không hiển thị bộ mẫu chứng từ đối với bộ mẫu số, ký hiệu cấu hình có trạng thái “Chưa phát hành”.

Bước 3: Tại màn hình danh sách bộ mẫu ký hiệu chứng từ đã cấu hình, NSD chọn các chức năng liên quan như:


- Tích chọn vào ô “Duyệt” với bộ mẫu ký hiệu ở trạng thái “Chưa phát hành” để duyệt bộ mẫu ký hiệu chứng từ đã cấu hình.
- NSD nhấn icon “Sửa” để tiến hành sửa bộ mẫu ký hiệu ở trạng thái “Chưa phát hành”.
- NSD nhấn icon “Xóa” với bộ mẫu ký hiệu ở trạng thái “Chưa phát hành” để xóa bộ mẫu ký hiệu chứng từ đã cấu hình.
- Nhấn icon “Thêm số” để thêm số chứng từ có cùng thông tin bộ mẫu ký hiệu với bộ mẫu ký hiệu chứng từ đã phát hành.
- Nhấn icon “In” để in bộ mẫu ký hiệu chứng từ đã cấu hình.