8. Hướng dẫn Thiết lập quy trình phân quyền phê duyệt chứng từ

8. Hướng dẫn Thiết lập quy trình phân quyền phê duyệt chứng từ

1. Quản lý Chi nhánh/Phòng ban

Chức năng giúp NSD (người sử dụng) tạo mới chi nhánh/ phòng ban, hỗ trợ việc phân quyền sử dụng chức năng cho từng phòng ban/ chi nhánh trong doanh nghiệp.
NSD chọn chức năng trên Menu: Quản trị doanh nghiệp/ Quản lý chi nhánh/ phòng ban hiển thị màn hình Bước 0.

Bước 0: Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu chi nhánh/phòng ban.

- NSD nhấn “Tra cứu” Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu kết quả tra cứu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
- NSD nhấn “Thêm mới” Hệ thống hiển thị màn hình Bước 1.

Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin, cho phép NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan.

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bước 0.
- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin Bước 2.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập, không cho phép NSD chỉnh sửa.

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay về màn hình Bước 1 hiển thị thông tin đã nhập và cho phép NSD chỉnh sửa.
- NSD nhấn “Tiếp tục” Hệ thống hiển thị màn hình Bước 3.

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới thành công.

- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Tra cứu với bảng kết quả tìm kiếm hiển thị bản ghi vừa tạo mới thành công.

2. Quản lý nhóm người dùng

Chức năng giúp NSD phân quyền sử dụng các chức năng trên hệ thống chứng từ TNCN cho nhóm người dùng.
NSD chọn chức năng trên Menu: Quản trị doanh nghiệp/ Quản lý nhóm người dùng, hệ thống hiển màn hình Bước 0.

Bước 0: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu mới nhóm người dùng.

- NSD nhấn “Tra cứu”: Hệ thống hiển thị bảng kết quả tra cứu theo các tiêu chí đã chọn.
- NSD nhấn “Thêm mới”: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin Bước 1.

Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin, cho phép NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan.

- NSD nhấn “Quay lại”: Hệ thống quay về màn hình Bước 0.
- NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin Bước 2.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập không cho phép NSD chỉnh sửa thông tin đã nhập.

- NSD nhấn “Quay lại”: Hệ thống quay về màn hình Bước 1 với các thông tin đã nhập và cho phép NSD chỉnh sửa.
- NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống hiển thị màn hình Bước 3.

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình Thêm mới thành công.

- NSD nhấn “Kết thúc”: Hệ thống quay về màn hình Bước 0 với bảng kết quả tìm kiếm hiển thị bản ghi vừa tạo mới thành công.

3. Quản lý người sử dụng

Chức năng giúp NSD tạo tài khoản người dùng, phân quyền và gán các chức năng của hệ thống chứng từ TNCN phân quyền.
NSD chọn chức năng trên Menu Quản trị doanh nghiệp/ Quản lý người sử dụng, hệ thống hiển thị màn hình Bước 0.

Bước 0: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu người sử dụng.

- NSD nhấn “Tra cứu”: Hệ thống hiển thị bảng kết quả tra cứu theo các điều kiện đã chọn.
- NSD nhấn “Thêm mới”: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin Bước 1.

Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin, cho phép NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan.

- NSD nhấn “Quay lại”: Hệ thống trở về màn hình Bước 0.
- NSD nhấn “Thiết lập lại”: Hệ thống xóa trắng các dữ liệu đã nhập và cho phép NSD nhập lại dữ liệu mới.
- NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống lưu thông tin vừa nhập và chuyển sang màn hình Bước 2.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập và không cho phép chỉnh sửa.

- NSD nhấn “Quay lại”: Hệ thống quay về màn hình Bước 1 với thông tin đã nhập và cho phép NSD chỉnh sửa.
- NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống hiển thị màn hình Bước 3.

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Thêm mới thành công.

- NSD nhấn “Kết thúc”: Hệ thống quay về màn hình Bước 0 với bảng kết quả tìm kiếm hiển thị bản ghi vừa tạo mới thành công.

Chú ý:
- NSD có quyền: Sửa, thiết lập lại mật khẩu, tạm ngừng/ kích hoạt, xóa tài khoản đã tạo bằng tài khoảng admin mã số thuế.
- Trường hợp Thiết lập lại mật khẩu, mật khẩu mới của NSD sẽ được gửi về email đã đăng ký.