10. Hướng dẫn tra cứu hóa đơn

10. Hướng dẫn tra cứu hóa đơn

Bước 1: NSD lựa chọn Tra cứu/ Tra cứu hóa đơn bán hàng hiển thị màn hình bước 2
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập điều kiện tra cứu.
- NSD nhập điều kiện tìm kiếm để thực hiện tra cứu -> nhấn “Tra cứu” hiển thị màn hình Bước 3

Bước 3: Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu hóa đơn theo điều kiện đã nhập
Chú ý:
- NSD được phân quyền lập hóa đơn: Có thể Xem/ Sửa/ Xóa các bản ghi ở trạng thái “Khởi tạo” bằng cách nhấn vào icon sửa…
- NSD được phân quyền phê duyệt hóa đơn: Có thể Xem các bản ghi ở trạng thái “Khởi tạo” bằng cách nhấn vào icon sửa…