11. Hướng dẫn Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( BC26/AC)

11. Hướng dẫn Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( BC26/AC)

Bước 1: NSD chọn Báo cáo/ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC) hiển thị màn hình Bước 2


Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)

              - NSD nhập thông tin kỳ lập báo cáo -> nhấn “Lập báo cáo” hiển thị màn hình Bước 3

Bước 3: Hệ thống hiển thị báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo kỳ báo cáo đã nhập 

             - NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay về màn hình Bước 2
             - NSD nhấn “In báo cáo” hệ thống hiển thị màn hình Bước 4

Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình XSL báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
              -  NSD nhấn “In” hệ thống hiển thị màn hình preview trước khi In
              -  NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bước 2