12. Hướng dẫn lập mới Hóa đơn tự in

12. Hướng dẫn lập mới Hóa đơn tự in

NSD chọn chức năng Menu: Lập hóa đơn/ Hóa đơn mới, hiển thị màn hình bước 1
 
 
NSD lựa chọn bộ mẫu ký hiệu hóa đơn đã lập cấu hình ký hiệu và phát hành thông báo hóa đơn tương ứng với hình thức hóa đơn tự in
 
 
Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình lập hóa đơn mới, NSD nhập các thông tin liên quan trong hóa đơn tương tự như với hóa đơn điện tử:
 
 
         - NSD nhấn “Lưu” hệ thống cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa nhập, hệ thống ở màn hình Bước 1 với dữ liệu vừa nhập và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng thái hóa đơn sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại và thực hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn.
         - NSD nhấn “Gửi khách hàng”: Hệ thống tự động gửi thông tin hóa đơn vừa nhập đến email của người mua để xác nhận lại thông tin hóa đơn.
         - NSD nhấn “Nhập lại” hệ thống xóa trắng toàn bộ dữ liệu của hóa đơn vừa nhập cho phép NSD nhập mới thông tin
         - NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn Bước 2
 
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin hóa đơn và không cho phép chỉnh sửa
 
         - NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở Bước 1 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa.
         - NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bước 3. Đối với các hóa đơn đã ký điện tử, hệ thống chuyển button thành “Đã ký điện tử” và không cho phép quay lại màn hình Bước 2.
         - NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình xuất hóa đơn cho khách hàng ( Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy trình duyệt)
 
Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình xuất hóa đơn:
 
 
- NSD nhấn “Chọn liên” để xem chi tiết từng liên hóa đơn và in từng liên hóa đơn.
       + NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bước 1
       + NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn.
- NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình duyệt).
- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bước 2
Chú ý:
- Đối với hình thức Hóa đơn tự in có sử dụng Ký điện tử, NSD thao tác ký điện tử như thao tác ký hóa đơn đối với Hóa đơn điện tử.