13. Hướng dẫn thiết lập Logo cho hóa đơn của doanh nghiệp

13. Hướng dẫn thiết lập Logo cho hóa đơn của doanh nghiệp


NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Cấu hình ký hiệu hóa đơn. Hệ thống hiển thị màn hình Bước 1.


Bước 1: Tại màn hình “Cấu hình ký hiệu hóa đơn”, NSD nhấn “Tạo mới cấu hình ký hiệu hóa đơn”, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin Bước 2
 

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NSD tạo lập thông tin và Logo cho bộ mẫu ký hiệu hóa đơn muốn thiết lập.

              
              - NSD kích chọn để tải hình ảnh Logo cho hóa đơn, hệ thống hiển thị màn hình bước 3.

Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NSD điều chỉnh kích cỡ cho Logo hóa đơn.

              
              - NSD kéo thả chuột tại khung hình logo để có kích cỡ logo phù hợp với mẫu XSL được lựa chọn.
              - NSD nhấn vào dấu  để hoàn thành căn chỉnh kích cỡ cho Logo.
              - NSD nhấn vào dấu  để lựa chọn Logo khác.
Lưu ý
              - Nếu lựa chọn hình ảnh logo hình chữ nhật, NSD kéo thả chuột để khung Logo bao trọn hết hình ảnh:
 

Bước 4: Tại màn hình bước 2, NSD kích chọn mẫu XSL cho hóa đơn, hệ thống hiển thị màn hình bước 4 view mẫu hóa đơn khi NSD nhấn “Xem”:
    
              
              - NSD nhấn “Đồng ý” để hoàn thành mẫu XSL cho hóa đơn.