3. Hướng dẫn thiết lập Cấu hình ký hiệu hóa đơn

3. Hướng dẫn thiết lập Cấu hình ký hiệu hóa đơn

NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Cấu hình ký hiệu hóa đơn. Hệ thống hiển thị màn hình Bước 1.
 

Bước 1: Tại màn hình “Cấu hình ký hiệu hóa đơn”, NSD nhấn “Tạo mới cấu hình ký hiệu hóa đơn”, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin Bước 2.
 

Bước 2: NSD có thể thực hiện cấu hình để sử dụng đồng thời 2 hình thức Hóa đơn điện tử và Hóa đơn tự in
              NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và các thông tin có liên quan.
              * Khi NSD lựa chọn hình thức hóa đơn điện tử:

            
               * Khi NSD lựa chọn hình thức hóa đơn tự in:

    
             - NSD kích chọn ô " Ký điện tử" nếu sử dụng hình thức hóa đơn tự in có ký điện tử.
             - NSD nhấn “Lưu”: hệ thống lưu các thông tin đã nhập và hiển thị màn hình Bước 1 với bản ghi vừa tạo có trạng thái “Chưa phát hành"
             - NSD nhấn “Quay lại” hệ thống trở lại màn hình Bước 1.
Chú ý:
             - Khi NSD lập hóa đơn, hệ thống sẽ không hiển thị bộ mẫu hóa đơn đối với bộ mẫu số, ký hiệu cấu hình có trạng thái “Chưa phát hành"
             - Trong quá trình cấu hình ký hiệu hóa đơn, NSD có thể xem trước để lựa chọn Mẫu XSL phù hợp.