4. Hướng dẫn lập Quyết định phát hành hóa đơn

4. Hướng dẫn lập Quyết định phát hành hóa đơn

NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Quyết định phát hành hóa đơn, hệ thống hiển thị màn hình Bước 0.
 
Bước 0: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu.
 
             - NSD nhấn “Tra cứu”: Hệ thống hiển thị bảng kết quả tìm kiếm theo các điều kiện đã nhập.
             - NSD nhấn “Thêm mới”: Hệ thống màn hình nhập thông tin Bước 1.

Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin, cho phép NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan.
 

           - NSD nhấn “Quay lại”: Hệ thống trở lại màn hình Bước 0.
           - NSD nhấn “Nhập lại”: Hệ thống xóa các thông tin đã nhập và cho phép NSD nhập lại thông tin.
           - NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống chuyển sang màn hình xác thực thông tin  Bước 2
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập và không cho phép NSD chỉnh sửa.
 
              - NSD nhấn “Quay lại” hệ thống trở lại màn hình Bước 1 cho phép NSD chỉnh sửa nội dung đã nhập.
              - NSD nhấn “Lưu” hệ thống chuyển sang màn hình Bước 3.
Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình Quyết định phát hành hóa đơn.
 
               - NSD nhấn “In”: Hệ thống hiển thị màn hình view trước khi In
               - NSD nhấn “Kết thúc”: Hệ thống quay về màn hình Bước 0.
Chú ý: Tại màn hình bước 1, NSD có thể lựa chọn hình thức hóa đơn để sử dụng đồng thời hai hình thức Hóa đơn điện tử và Hóa đơn tự in khi lập quyết định.