5. Hướng dẫn lập Thông báo phát hành hóa đơn

5. Hướng dẫn lập Thông báo phát hành hóa đơn

               NSD chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Thông báo phát hành hóa đơn, hệ thống hiển thị màn hình Bước 0
 

Bước 0: Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu Thông báo phát hành hóa đơn.
 

            - NSD nhấn “Tra cứu”: Hệ thống hiển thị bảng kết quả tìm kiếm theo các điều kiện đã nhập.
            - NSD nhấn “Thêm mới”: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin Bước 1
* NSD lựa chọn một trong hai hình thức Hóa đơn điện tử hoặc Hóa đơn tự in để thiết lập thông báo phát hành hóa đơn.
Bước 1.1: Thiết lập thông báo phát hành hóa đơn cho Hóa đơn điện tử:
           Hiển thị màn hình cho phép NSD nhập thông tin để lập thông báo phát hành hóa đơn.


- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay lại màn hình Tra cứu Bước 0
- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin ở Bước 2.1 và không cho phép NSD chỉnh sửa thông tin đã nhập

Bước 2.1: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập

- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay lại màn hình nhập thông tin Bước 1.1 và cho phép chỉnh sửa
- NSD nhấn “Lưu” Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo phát hành thành công.

Bước 3.1: Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo phát hành hóa đơn

- NSD nhấn “In” Hệ thống hiển thị màn hình view trước khi In
- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Bước 0
- NSD nhấn “Tải XML”: Hệ thống hiển thị màn hình đường dẫn để lưu trữ dữ liệu file XML thông báo phát hành hóa đơn vừa tạo.

Bước 1.2: Thiết lập thông báo phát hành hóa đơn cho Hóa đơn tự in:
 Hiển thị màn hình cho phép NSD nhập thông tin để lập thông báo phát hành hóa đơn.


Bước 2.2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập:

 
- NSD nhấn “Quay lại” Hệ thống quay lại màn hình nhập thông tin Bước 1.2 và cho phép chỉnh sửa
- NSD nhấn “Lưu” Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo phát hành thành công.

Bước 3.2: Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo phát hành hóa đơn
 
- NSD nhấn “In” Hệ thống hiển thị màn hình view trước khi In
- NSD nhấn “Kết thúc” Hệ thống quay về màn hình Bước 0
- NSD nhấn “Tải XML”: Hệ thống hiển thị màn hình đường dẫn để lưu trữ dữ liệu file XML thông báo phát hành hóa đơn vừa tạo.
Chú ý: 
- Đối với thông báo phát hành chưa được tích vào ô “Chấp nhận”, sau khi kích “ Tiếp tục” tại màn hình bước 1, hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin và cho phép NSD gửi thông báo trực tiếp đến Cơ quan thuế thông qua đường truyền kết nối trực tiếp với hệ thống khai thuế điện tử của Tvan Tax24 hoặc có  thể “ Lưu” thông báo ở trạng thái “ Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu và thực hiện Xem, Sửa, Xóa thông báo phát hành hóa đơn đó.
- Đối với thông báo phát hành đã được được tích vào ô “Duyệt”, sau khi Thêm mới thành công, bản ghi được lưu ở trạng thái “Đã duyệt”. NSD có thể tra cứu và thực hiện Xem thông báo phát hành hóa đơn đó.