6. Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ

6. Hướng dẫn thay đổi thông tin đăng ký dịch vụ

              NSD lựa chọn chức năng trên Menu: Thiết lập hệ thống/ Thay đổi thông tin đăng ký. Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin Bước 1.
 
              
Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin thay đổi đăng ký, cho phép NSD nhập các thông tin bắt buộc (*) và thông tin liên quan.
 

            - NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin Bước 2 và không cho phép chỉnh sửa.
Chú ý: NSD có thể lập Hợp đồng dịch vụ điện tử với Công ty Cổ phần CNTT Đông Nam Á về việc sử dụng dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử bằng cách kích vào “ Hợp đồng điện tử”.


Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin đã nhập, không cho phép chỉnh sửa các thông tin
 
              - NSD nhấn “Quay lại”: Hệ thống quay lại màn hình Bước 1 và cho phép chỉnh sửa thông tin
              - NSD nhấn “Tiếp tục”: Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NSD lựa chọn CTS để ký điện tử thông tin thay đổi 
            
Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách chữ ký số điện tử cho phép NSD chọn 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký ở màn hình Bước 1.
 

              - NSD nhấn “Chọn”: Hệ thống hiển thị màn hình nhập mã pin của chứng thư số tại màn hình Bước 4.

Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình nhập mã pin của chứng thư số.
              - NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin đăng ký thành công ở Bước 5
              - NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình xác thực thông tin ở Bước 2.

Bước 5: Hệ thống hiển thị màn hình thông báo thay đổi thông tin đăng ký thành công.
 

               - NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay về màn hình Bước 1 với các thông tin mới đã được cập nhật và cho phép NSD thực hiện chỉnh sửa và thay đổi thông tin đăng ký nhiều lần.