9. Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh

9. Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh

NSD chọn chức năng trên Menu: Lập hóa đơn/ Hóa đơn điều chỉnh hệ thống hiển thị màn hình Bước 1.
 
Bước 1: Hệ thống hiển thị màn tra cứu hóa đơn thỏa mãn điều kiện được điều chỉnh.
 
             - NSD nhập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần lập điều chỉnh -> nhấn “Tra cứu” hiển thị kết quả tra cứu hóa đơn theo điều kiện đã nhập.
 

             - NSD nhấn   hệ thống hiển thị màn hình Bước 2

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hóa đơn điều chỉnh.
 
            - NSD nhập các thông tin bắt buộc nhập (*) và thông tin cần điều chỉnh cho hóa đơn được điều chỉnh.
            - NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình tra cứu hóa đơn điều chỉnh ở Bước 1.1
            - NSD nhấn “Lưu” cho phép lưu toàn bộ dữ liệu hóa đơn vừa nhập ở màn hình Bước 2 và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng thái hóa đơn sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại và thực hiện Xem/ Sửa/ Xóa hóa đơn tại chức năng Tra cứu hóa đơn.
            - NSD nhấn “ Gửi khách hàng” hệ thống tự động gửi thông tin hóa đơn vừa nhập về địa chỉ email của người mua để xác nhận.
            - NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình lập hóa đơn Bước 3
Chú ý:  
            - Số văn bản thỏa thuận của hóa đơn điều chỉnh sẽ được hỗ trợ hiển thị trong trường hợp NSD có lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn trên hệ thống.
            - Ngày ký văn bản phải lớn hơn hoặc bằng ngày của hóa đơn gốc cần lập điều chỉnh.
            - NSD thực hiện lựa chọn bộ mẫu ký hiệu để sử dụng đồng thời hai hình thức hóa đơn: Hóa đơn điện tử và Hóa đơn tự in.
 
Bước 3: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin hóa đơn đã nhập
 
            - NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở Bước 2 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa.
            - NSD nhấn “Ký hóa đơn” hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn chữ ký số để thực hiện ký hóa đơn ở màn hình Bước 4. Đối với hóa đơn đã được ký điện tử, hệ thống không hiển thị nút Quay lại.
            - NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị màn hình Bước 3 và câu thông báo “Vui lòng ký điện tử để gửi hóa đơn!

Bước 4: Sau khi nhấn Ký hóa đơn, hệ thống hiển thị bảng chữ ký số cho phép NSD lựa chọn chữ ký đã đăng ký như sau: 
 

           - NSD nhấn vào 1 trong số các chữ ký số đã đăng ký -> nhấn “ Chọn”: Hệ thống chuyển sang màn hình cho phép nhập mã pin của Chứng thư số như sau: 
 
           - NSD nhấn “Chấp nhận” hệ thống hiển thị màn hình đang ký gửi và hiển thị màn hình Bước 5
           -NSD nhấn “Bỏ qua” hệ thống quay về màn hình Bước 5
Bước 5: Hệ thống hiển thị màn hình Gửi hóa đơn.
 
           - NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị hóa đơn xuất cho khách hàng (Đối với tài khoản có đầy đủ quyền và không được thiết lập quy trình duyệt).
 
          + NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bước 1
          + NSD nhấn “In” hệ thống cho phép chuyển qua màn hình in hóa đơn.
          - NSD nhấn “Hoàn thành” hệ thống hiển thị thông báo gửi hóa đơn thành công tới cấp duyệt đầu tiên (Đối với tài khoản đã được thiết lập quy trình duyệt).
 
          + NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập hóa đơn ở bước 1.