Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử
04/10/2018 14:38

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử của hệ thống dịch vụ thuế điện tử Tax24 là sản phẩm cung cấp các giải pháp cho việc tạo lập dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, ...

05/10/2018 09:31

NỘP THUẾ QUA MẠNG TAX24

Dịch vụ Nộp thuế điện tử Tax24: Không cần in ấn, không cần đến địa điểm cơ quan thuế. Nộp tất cả các loại tờ khai thuế đã kê khai trên website www.Tax...

26/10/2018 15:13

KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TAX24

Dịch vụ kê khai thuế Tax24 là dịch vụ khai thuế qua mạng đầu tiên được Tổng cục Thuế công nhận.Hệ thống mang lại giải pháp tối ưu, tiết kiệm, nhanh ch...

1.Hóa đơn điện tử

Tax24-i5

0 VND

15 ngày sử dụng

5 hóa đơn

Tax24_i200

900.000 VND

120 tháng sử dụng

200 hóa đơn

Tax24_i500

1.200.000 VND

120 tháng sử dụng

500 hóa đơn

Tax24_i1000

1.900.000 VND

120 tháng sử dụng

1,000 hóa đơn

Tax24_i2000

2.800.000 VND

120 tháng sử dụng

2,000 hóa đơn

Tax24_i5000

4.000.000 VND

120 tháng sử dụng

5,000 hóa đơn

Tax24_i10000

5.000.000 VND

120 tháng sử dụng

10,000 hóa đơn

Tax24_i20K

8.500.000 VND

120 tháng sử dụng

20,000 hóa đơn

Tax24_i50K

20.000.000 VND

120 tháng sử dụng

50,000 hóa đơn

Tax24_i100K

40.000.000 VND

120 tháng sử dụng

100,000 hóa đơn

Tax24_iMax

Giá liên hệ

120 tháng sử dụng

100,000 hóa đơn

2.Kê khai và nộp Thuế qua mạng

Tax24-MIN

1.000.000 VND

12 tháng sử dụng

Tax24-TBIZ

1.800.000 VND

24 tháng sử dụng

Tax24-GOLD

2.500.000 VND

36 tháng sử dụng

Tax24-PRO

2.827.100 VND

12 tháng sử dụng

Tax24-TVALUE

4.541.200 VND

24 tháng sử dụng

Tax24-MAX

5.610.800 VND

36 tháng sử dụng

3.Chữ ký số

Tax24 -HSM1

1.277.100 VND

12 tháng sử dụng

Tax24-CA1

1.827.100 VND

12 tháng sử dụng

Tax24 -HSM2

2.191.200 VND

24 tháng sử dụng

Tax24-CA2

2.741.200 VND

24 tháng sử dụng

Tax24-CA3

3.110.800 VND

36 tháng sử dụng

Tax24 -HSM3

3.110.800 VND

36 tháng sử dụng