04/10/2018 14:38

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử của hệ thống dịch vụ thuế điện tử Tax24 là sản phẩm cung cấp các giải pháp cho việc tạo lập dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, ...

05/10/2018 09:31

HÓA ĐƠN TỰ IN

Hóa đơn tự in của hệ thống dịch vụ thuế điện tử Tax24 là sản phẩm phần mềm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh lập, tự in hóa đơn trên các thiết b...

26/10/2018 15:13

KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ QUA MẠNG TAX24

Dịch vụ kê khai và nộp thuế Tax24 là dịch vụ khai thuế qua mạng đầu tiên được Tổng cục Thuế công nhận.Hệ thống mang lại giải pháp tối ưu, tiết kiệm, n...

1.Hóa đơn điện tử

Tax24-i5

0 VND

5 hóa đơn

Tax24_i200

600.000 VND

200 hóa đơn

Tax24_i500

1.000.000 VND

500 hóa đơn

Tax24_i1000

1.500.000 VND

1,000 hóa đơn

Tax24_i2000

2.000.000 VND

2,000 hóa đơn

Tax24_i5000

3.000.000 VND

5,000 hóa đơn

Tax24_i10000

4.000.000 VND

10,000 hóa đơn

Tax24_i20K

7.400.000 VND

20,000 hóa đơn

Tax24_i50K

17.500.000 VND

50,000 hóa đơn

Tax24_i100K

30.000.000 VND

100,000 hóa đơn

Tax24_iMax

Giá liên hệ

100,000 hóa đơn

2.Kê khai và nộp Thuế qua mạng

Tax24-MIN

1.000.000 VND

12 tháng sử dụng

Tax24-GOLD

2.500.000 VND

36 tháng sử dụng

Tax24-PRO

2.827.100 VND

12 tháng sử dụng

Tax24-MAX

5.610.800 VND

36 tháng sử dụng

3.Chữ ký số

Tax24-CA1

1.827.100 VND

12 tháng sử dụng

Tax24-CA3

3.110.800 VND

36 tháng sử dụng