Công tác phí có được tính vào thu nhập chịu thuế?

Công tác phí có được tính vào thu nhập chịu thuế?

Việc khoán công tác phí cho cán bộ phù hợp với quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người đi công tác. Cục Thuế TP. Hà Nội đã gỡ vướng cho doanh nghiệp về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với chi công tác phí.

Cục Thuế TP. Hà Nội dẫn chứng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

Theo đó, một trong các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động. Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã quy định các khoản thu nhập chịu thuế.

Một trong các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, trong đó có phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước.

Mức khoán chi trên không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp. Trong đó, đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội, mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện, mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài, mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp doanh nghiệp có thực hiện khoán chi khoản phụ cấp cho cán bộ được cử đi công tác phù hợp với quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người đi công tác.

(Cục Thuế TP. Hà Nội)

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice