Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng Tax24, ứng dụng HTKK 4.2.1

Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng Tax24, ứng dụng HTKK 4.2.1

THÔNG BÁO 
V/v Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng Tax24, ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.1 đáp ứng Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số 7487/BTC-VP ngày 7/6/2017 về việc thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản và Công văn 3955/TCT-KK ngày 01/08/2019

Thực hiện Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính; Công văn số 7487/BTC-VP ngày 7/6/2017 về việc thay thế các Phụ lục kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính; Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoảng sản và Công văn 3955/TCT-KK ngày 01/08/2019
-    Nâng cấp chức năng kê khai các tờ khai 01/TAIN, 02/TAIN, 01/CNKD: Cập nhật danh mục thuế tài nguyên theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC và công văn số 7487/BTC-VP.
-    Nâng cấp bổ sung chức năng (chạy ngầm) Đồng bộ danh mục giá tính thuế của UBND Tỉnh từ ứng dụng TMS lên ứng dụng Tax24
-    Nâng cấp chức năng kê khai các tờ khai 01/BVMT, 02/BVMT, 01/CNKD: Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường theo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP.
-    Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/TTĐB đáp ứng công văn số  3955/TCT-KK:
+    Kiểm tra ràng buộc: Nếu tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tại cột 8 trên tờ khai > 0 thì tổng của cột 7 Bảng II + tổng của cột 5 Bảng III của phụ lục cũng phải > 0.
+    Kiểm tra ràng buộc: Tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tại cột 8 trên tờ khai 01/TTĐB phải ≤ tổng của cột 7 bảng II + tổng của cột 5 bảng III của phụ lục 01-1/TTĐB
+    Kiểm tra ràng buộc: Tổng giá trị cột 5 ở Bảng III không được lớn hơn tổng giá trị cột 10 ở Bảng I của phụ lục 01-1/TTĐB.
Từ ngày 24/08/2019, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân sử dụng HTKK 4.2.0 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có tên đầu tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản  4.21 tại địa chỉ sau:  

- http://tax24.com.vn/thuedientu/cks/HTKK.rar

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp đến tổng đài 19006630 để được hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Tax24 trân trọng thông báo.