Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử

Tin tức chung

06/05/2019 17:57

Hóa đơn điện tử - Những điều cần biết (P.3)

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay: Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Ban hành ngày ...

06/05/2019 17:52

Hóa đơn điện tử - Những điều cần biết (P.2)

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay: Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Ban hành ngày ...

18/10/2019 16:32

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8

Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng HTKK 4.2.3, iTaxViewer 1.5.8...

06/05/2019 17:41

Hóa đơn điện tử - Những điều cần biết (P.1)

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất hiện nay: Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Ban hành ngày ...

10/01/2020 11:03

Tổng cục thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử

Tổng cục Thuế thông báo thực hiện tạm dừng hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTax), Khai thuế qua mạng (iHTKK), Nộp thuế điện tử (NTĐT)....

28/05/2019 15:26

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.8 theo kiến trúc và công nghệ mới

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.8 theo kiến trúc và công nghệ mới...