Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử

Tin tức chung

05/10/2018 11:37

Thông tư 302/2016/TT - BTC

Thông tư hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài, các trường hợp miễn lệ phí môn bài, mức thu lệ phí môn bài và khai, nộp lệ phí môn bài....

15/10/2018 14:23

Thông tư 32/2011/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ...

15/10/2018 14:50

Công văn 2818/TCT-DNL

Công văn 2818/TCT-DNL trả lời công văn của ngân hàng MUFG về việc thực hiện hóa đơn điện tử ngày 19/07/2018...