Tax24 - Dịch vụ thuế điện tử

Tin tức chung

15/10/2018 14:23

Thông tư 32/2011/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ...

15/10/2018 14:50

Công văn 2818/TCT-DNL

Công văn 2818/TCT-DNL trả lời công văn của ngân hàng MUFG về việc thực hiện hóa đơn điện tử ngày 19/07/2018...