Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.4, iTaxViewer 1.5.4

Thông báo V/v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.4, iTaxViewer 1.5.4

THÔNG BÁO

 

V/v Nâng cấp ứng dụng  HTKK 4.1.4, iTaxViewer 1.5.4 đáp ứng Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 107/2014/TT-BTC ngày 8/8/2014 của Bộ Tài chính 

 
       Thực hiện Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế Phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán; Thông tư số 107/2014/TT-BTC ngày 8/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho người điều hành dầu khí, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.4; Ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.4, cụ thể như sau:

          - Nâng cấp bổ sung các bộ Báo cáo tài chính (năm, hợp nhất, giữa niên độ) theo mẫu biểu của thông tư số 334/2016/TT-BTC.

          - Nâng cấp bổ sung bộ Báo cáo tài chính theo mẫu biểu của thông tư số 107/2014/TT-BTC.

          - Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng HTKK 4.1.4;

       Từ ngày 01/03/2019, tổ chức, cá nhân sử dụng phiên bản ứng dụng HTKK 4.1.4, iTaxViewer phiên bản 1.5.4 thay cho các phiên bản trước đây.

       Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản  4.1.3 tại địa chỉ sau: 

         - http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

         - http://tvan.tax24.com.vn/PMemLQuan.do

       Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp đến tổng đài 19006630 để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
       Tax24 trân trọng thông báo./.