Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.5 theo kiến trúc và công nghệ mới

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.5 theo kiến trúc và công nghệ mới

THÔNG BÁO 

V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.5 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và một số nội dung phát sinh


1. Cập nhật yêu cầu nghiệp vụ phát sinh Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN)
    - Cập nhật tại màn hình Kỳ tính thuế:
         + Từ tháng phải thuộc kỳ tính thuế, từ tháng >= tháng 1 của năm tính thuế,
         + Đến tháng <= tháng 12 của năm tính thuế,
         + Kiểm tra từ tháng,  đến tháng  không được lớn hơn ngày hiện tại.
         + Từ tháng, đến tháng phải thuộc kỳ tính thuế
     - Cập nhật chức năng kê khai Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (05-3BK-QTT-TNCN):
         + Cập nhật chỉ tiêu [22] – Đến tháng: Thông tin bắt buộc nhập, nhập kiểu mm/yyyy, kiểm tra Đến tháng [22] >= Từ tháng [21] và đến tháng phải thuộc kỳ tính thuế (<= đến tháng tại màn hình kỳ tính thuế)

2. Nâng cấp một số nội dung của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.4
2.1 Chức năng kê khai Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN):
     - Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu [22] – Trong đó: cá nhân cư trú có hợp đồng lao động.
     - Cập nhật tổng hợp dữ liệu lên chỉ tiêu [33], [34] trên tờ khai chính.
2.2 Chức năng kê khai Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (01/NTNN): Cập nhật nguyên tắc làm tròn dữ liệu khi kiểm tra ràng buộc chỉ tiêu [11] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [9] x [10].
2.3 Chức năng kê khai Tờ khai Quyết toán của cá nhân (02/QTT-TNCN): Cập nhật ràng buộc cột Ngày sinh [11] – Từ tháng [16] cho phép Ngày sinh <= Từ tháng.
2.4 Chức năng kê khai Quyết toán TNDN năm (03/TNDN): Cập nhật không bắt ràng buộc chỉ tiêu [8] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu ([4] + [5] – [6] – [7]) tại Phụ lục 02 của tờ khai 03/TNDN.

       Bắt đầu từ ngày 09/03/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nếu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng ứng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.5 thay cho các phiên bản trước đây
      Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản  4.1.5 tại địa chỉ sau: 
         - http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
         - http://tvan.tax24.com.vn/PMemLQuan.do
       Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp đến tổng đài 19006630 để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
       Tax24 trân trọng thông báo./.