Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.6 theo kiến trúc và công nghệ mới