Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.7 theo kiến trúc và công nghệ mới

Thông báo v.v Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.1.7 theo kiến trúc và công nghệ mới

THÔNG BÁO
 
V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.7
đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và một số nội dung phát sinh
 
Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.7 như sau:
 
     1. Cập nhật yêu cầu nghiệp vụ phát sinh Tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN)
      -  Cập nhật độ rộng của các chỉ tiêu là chỉ tiêu hoạch toán cho phép tối đa 13 ký tự, bao gồm: chỉ tiêu 34, 35, 36, 41, 45, 46.
 
​     2. Nâng cấp một số nội dung của ứng dụng HTKK 4.1.6
       2.1. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán của tổ chức, cá nhân (05/QTT-TNCN)
       - Cập nhật kỳ tính thuế của tờ khai: yêu cầu nhập từ tháng, đến tháng đúng định dạng mm/yyyy.
       2.2. Chức năng lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)
       - Cập nhật kỳ tính thuế kiểu kỳ: kỳ 1 mặc định từ 01/01/YYYY đến 30/06/YYYY, kỳ 2 mặc định là từ 01/07/YYYY đến 31/12/YYYY, không cho sửa (trong đó YYYY là năm kê khai).
       2.3. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với dầu khí (02/TNDN-DK)
       - Cập nhật hiển thị đúng tờ khai khi tích chọn  loại ngành nghề là Condensate hoặc Khí thiên thiên.
       2.4. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán TNDN năm (03/TNDN)
       - Cập nhật hiển thị phương pháp xác định giá khi chọn P2.2 (Phương pháp giá vốn cộng lãi) trên cột [6] và cột [10] tại Mục III – Phụ lục GDLK 01 sau khi mở lại tờ khai đã ghi.
       - Cập nhật lỗi hiển thị dữ liệu chỉ tiêu [L2] trong trường hợp không tích chọn [L1] (Đối tượng được gia hạn) khi kết xuất dữ liệu XML tờ khai.
       2.5. Chức năng Lập Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC7/AC)
       - Cập nhật hiển thị dữ liệu “Tổng cộng cột 5” trên tờ khai chính đối với các tờ khai lấy dữ liệu từ kỳ tính thuế trước.
 
Bắt đầu từ ngày 24/4/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.7 thay cho các phiên bản trước đây.
Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản  4.1.7 tại địa chỉ sau: 
         - http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
         - http://tax24.com.vn/einvoice/cks/HTKK.rar
Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ trực tiếp đến tổng đài 19006630 để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
Tax24 trân trọng thông báo./.