Lộ trình triển khai kê khai nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT

Lộ trình triển khai kê khai nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT

Theo quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC, kể từ ngày 01/08/2021, các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) có trách nhiệm triển khai việc cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế theo hình thức điện tử với chuẩn định dạng dữ liệu theo quy định của cơ quan Thuế.

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, các sàn TMĐT triển khai việc kê khai nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn TMĐT sẽ được thực hiện theo lộ trình (dự kiến) của cơ quan thuế. Tuy nhiên, quy định này chưa bắt buộc thực hiện từ ngày 1/8/2021. Cụ thể, sẽ thực hiện theo 04 bước sau:

Bước 1: Từ nay đến trước 01/8/2021, Tổng cục Thuế thực hiện, kiểm tra, khảo sát thực tế tại sàn giao dịch TMĐT để xây dựng chuẩn dữ liệu; hoàn thiện chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các sàn giao dịch TMĐT.

Bước 2: Từ ngày 01/8/2021 đến trước ngày 01/10/2021, Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chuẩn dữ liệu kết nối thông tin.

Bước 3: Từ ngày 01/10/2021 đến trước ngày 01/01/2022, Tổng cục Thuế và sàn giao dịch TMĐT triển khai việc nâng cấp ứng dụng để đảm việc kết nối thông tin theo chuẩn định dạng.

Bước 4: Từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 01/7/2022, sàn TMĐT sẽ thực hiện việc kết nối thông tin với cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế sẽ tổ chức lấy ý kiến Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam và các sàn giao dịch TMĐT, đề nghị Hiệp Hội và các Sàn TMĐT tham gia đóng góp ý kiến. Trong trường hợp có ý kiến khác về lộ trình dự kiến nêu trên, đề nghị Hiệp Hội có đề xuất cụ thể và gửi Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân) chậm nhất trước ngày 03/7/2021.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và cá nhân (Tổng cục Thuế), việc thực hiện thu thuế qua sàn TMĐT sẽ tạo điều kiện để các cá nhân kinh doanh tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế và sẽ không bị ảnh hưởng khi đã nộp thuế thông qua sàn.

Việc thực hiện các giải pháp thông qua sàn giao dịch TMĐT kê khai nộp thuế thay tối ưu hóa công tác quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu đầu mối kê khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Nhiều tổ chức, trong đó có Ngân hàng Thế giới đã khuyến nghị việc để quản lý thuế hiệu quả trong hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số thì việc tăng cường trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ; tăng cường việc giám sát tuân thủ pháp luật giữa các tổ chức và cá nhân, giảm thiểu đầu mối kê khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế là điều cần thiết. Trong đó, nên quy định các sàn giao dịch TMĐT phải có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh thông qua sàn.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tăng cường hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thuế bằng nhiều hình thức trong đó sẽ đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến qua hệ thống hỏi đáp 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, căn cứ quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC,  đối với trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu kinh doanh từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện được miễn thuế, đến cuối năm cá nhân tự xác định doanh thu trong năm và được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cơ quan thuế triển khai quản lý thuế điện tử đối với cá nhân để đáp ứng việc khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân kinh doanh khi thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua sàn giao dịch TMĐT.

(TCTC)

►Tải về: Thông tư số 40/2021/TT-BTC

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice