Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử lý, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và một số thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP không áp dụng đối với vi phạm hành chính về phí, lệ phí; vi phạm hành chính về thuế đối với hàng hóa XNK do cơ quan hải quan quản lý thu và vi phạm quy định về thủ tục đăng ký thuế, vi phạm quy định về thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã của tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật này trước ngày 01/7/2022 nếu vi phạm quy định về hóa đơn điện tử thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 và bãi bỏ các quy định sau đây:

- Chương I, III Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt VPHC về thuế và cưỡng chế thi hành quyết đinh hành chính thuế;

- Khoản 2 Điều 4 Chương 1, Chương 4, Điều 44 Chương 5 Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

- Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP;

- Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014, Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016.

Quy định chuyển tiếp

- Áp dụng quy định tại Chương XV Luật Quản lý thuế 2019; Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn xảy ra từ ngày 01/7/2020 đến trước ngày 05/12/2020.

Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đó.

- Các quy định về xử phạt tại Chương I, II, III Nghị định 125/2020/NĐ-CP, quy định về hoãn, miễn thi hành quyết định xử phạt có lợi cho cá nhân, tổ chức vị phạm hành chính về thuế, hóa đơn được áp dụng đối với hành vi xảy ra trước ngày 05/12/2020 mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết.

- Đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã bị xử phạt trước ngày 01/7/2020 mà cá nhân, tổ chức còn khiếu nại, khởi kiện thì được giải quyết theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

(thuvienphapluat)

►Tải về: Nghị định 125/2020/NĐ-CP

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice