Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về hóa đơn điện tử

Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về hóa đơn điện tử

Thực hiện thống nhất nội dung giữa Nghị định 123/2020/NĐ-CP với một số văn bản pháp luật trước đó và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận tiện hơn khi áp dụng các quy định về hóa đơn điện tử, ngày 30/10/2020, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về hóa đơn điện tử.

Theo đó, từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/6/2022, các văn bản sau của Bộ Tài chính ban hành vẫn còn có hiệu lực thi hành:

Một là, Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hai là, Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải.

Ba là, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).

Bốn là, Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Năm là, Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015.

Sáu là, Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4 /2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)”.

Doanh nghiệp nên chủ động áp dụng hóa đơn điện tử sớm

Trước những thay đổi về thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử được đề ra trong các văn bản pháp luật gần đây, điều khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn là nên áp dụng hóa đơn điện tử sớm hay chờ đến sát thời hạn?

Mặc dù thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đã lùi lại đến 1/7/2022 nhưng theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Chính Phủ vẫn khuyến khích doanh nghiệp sớm triển khai hóa đơn điện tử. Cụ thể, nội dung này thể hiện tại Điều 59:

“1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

Việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử sớm mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Không chỉ tiết kiệm chi phí, thời gian, nâng cao hiệu quả các quy trình Tài chính - Kế toán, áp dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp doanh nghiệp bắt nhịp kịp thời với xu hướng phát triển, sớm đưa doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công.

(tổng hợp)

►Tải về: toàn văn Thông tư 88/2020/TT-BTC

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice