Tổng cục Thống kê điều tra doanh nghiệp năm 2020

Tổng cục Thống kê điều tra doanh nghiệp năm 2020

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định 1193/QĐ-TCTK về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020 và ban hành kèm theo Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020.

Theo đó, từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Đây là một trong những cuộc Điều tra được thực hiện theo Quyết định 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Kết quả thu thập từ điều tra doanh nghiệp năm 2020 được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã; được dùng trong tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê. Đồng thời, kết quả của Điều tra doanh nghiệp năm 2020 sẽ là tư liệu để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021" và “Sách Trắng Hợp tác xã năm 2021”; đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp và chi phí dịch vụ logistic trong thời đại công nghiệp 4.0.

Điều tra doanh nghiệp năm 2020 sử dụng phương pháp điều tra trực tuyến, doanh nghiệp tự kê khai trên bảng hỏi điều tra điện tử thay cho phiếu giấy truyền thống. Theo đó, doanh nghiệp được cấp mật khẩu để truy cập trang web điều hành điều tra doanh nghiệp và thực hiện kê khai thông tin vào webform theo thời gian qui định. Chi tiết tại trang web: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Sau đây là tổng hợp hướng dẫn doanh nghiệp 05 bước tự kê khai thông tin phiếu doanh nghiệp năm 2020.

(tổng hợp)

►Tham khảo:  Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 e-invoice