Tổng cục Thuế giới thiệu 17 nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Tổng cục Thuế giới thiệu 17 nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5189/TCT-CS giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Tại Công văn này, Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để các Cục Thuế tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết.

17 nội dung mới được nêu tại Công văn này bao gồm:
- Phạm vi điều chỉnh;
- Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, kinh doanh;
- Quản lý thu các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước;
- Đăng ký thuế;
- Khai thuế, tính thuế;
- Ấn định thuế;
- Thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu từ tiền đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển;
- Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có vướng mắc về giải phóng mặt bằng thuê đất;
- Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh;
- Khoanh tiền thuế nợ;
- Phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, chính quyền địa phương trong việc thực hiện xóa nợ, hoàn trả cho Nhà nước khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế;
- Công khai thông tin;
- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế;
- Nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
- Mua thông tin, tài liệu, dữ liệu của đơn vị cung cấp để phục vụ công tác quản lý thuế;
- Cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

►Tải về nội dung chi tiết: Công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020

►Tham khảo: Bảng giá phần mềm Hóa đơn điện tử Tax24 E-invoice