3. Hướng dẫn Lập chứng từ

3. Hướng dẫn Lập chứng từ

NSD (người sử dụng) chọn chức năng trên Menu: Chứng từ khấu trừ thuế TNCN/ Lập chứng từ hiển thị màn hình Bước 1.

Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình lập mới chứng từ.


- NSD nhập những thông tin sau:
   + Thông tin người nộp thuế


   + Thông tin thuế thu nhập cá nhân khấu trừ


- Khoản thu nhập: mặc định là Tiền lương, tiền công, NSD có thể chỉnh sửa.
   + Các nút chức năng:


- NSD nhấn “Lưu” hệ thống cho phép lưu toàn bộ dữ liệu chứng từ vừa nhập và cho phép NSD chỉnh sửa lại thông tin. Trạng thái chứng từ sau khi lưu là “Khởi tạo”. NSD có thể tra cứu lại và thực hiện Xem/ Sửa chứng từ tại chức năng Tra cứu chứng từ thu nhập cá nhân.
- NSD nhấn “Nhập lại” hệ thống xóa trắng toàn bộ dữ liệu của chứng từ vừa nhập cho phép NSD nhập mới thông tin.
- NSD nhấn “Tiếp tục” hệ thống chuyển sang màn hình Bước 2.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình xác thực thông tin chứng từ, không cho phép NSD chỉnh sửa thông tin đã nhập trước đó. 


- NSD nhấn “Quay lại” hệ thống quay trở về màn hình lập chứng từ ở Bước 1 với thông tin đã nhập và cho phép chỉnh sửa.
- NSD nhấn “Gửi duyệt” hệ thống hiển thị màn hình Bước 3 và câu thông báo “Gửi duyệt thành công”.

Bước 3: Sau khi NSD nhấn Gửi duyệt, hệ thống gửi chứng từ cho người duyệt chứng từ, và hệ thống hiển thị popup:


- NSD nhấn “Kết thúc” hệ thống quay trở về màn hình lập chứng từ ở Bước1.